Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Tempo-aanduidingen

largo breed, zeer langzaam
larghetto minder langzaam dan largo
lento langzaam, slepend
grave zwaar, ernstig
adagio langzaam met expressie
adagietto minder langzaam dan adagio
andante rustig gaande
andantino minder gaande, rustiger;
  soms vlugger dan andante
moderato matig
allegro snel
allegretto minder snel dan allegro
moderato matig snel
presto zeer snel
prestissimo uiterst snel


Versnellen/vertragen van het tempo

accelerando (accel./acc.) sneller worden
stringendo (string.) dringend: sneller en sterker worden
ritardando (ritard.) vertragen
ritenuto (rit./riten.) terughouden
a tempo (a.t.) / tempo primo na een tempoverandering het oude tempo hervatten
tempo giusto het 'juiste' tempo: het tempo dat past bij het muziekstuk


Tempo en muzikaal karakter

agitato onrustig
amabile beminnelijk
animato bezield
brillante schitterend
con brio levendig
calmato rustig
cantabile zangerig
cantando zingend
deciso beslist
dolce liefelijk, zacht
dolente smartelijk
energico krachtig
espressivo vol uitdrukking
funebre somber, treurig
con fuoco vurig
giocoso humoristisch, grappig
con grazia bevallig
grazioso bevallig
leggiero licht, gemakkelijk
maestoso verheven
marcato opvallend, uitkomend
alla marcia als een mars, in marstempo
marziale krijgshaftig
mosso beweeglijk
pastorale herderlijk
risoluto beslist
scherzando schertsend
serioso ernstig
sostenuto gedragen
con spirito geestdriftig
tranquillo rustig
vivace levendig
vivo levendig


Toevoegsels bij tempo-termen

alla marcia e marcato in marstempo en opvallend
andantino quasi allegretto bijna snel, maar rustig
più mosso meer beweeglijk
meno mosso minder beweeglijk
un poco meno mosso een weinig minder beweeglijk
crescendo e stretto poco a poco langzamerhand sterker en sneller worden
con moto met beweging
doppio movimento dubbele snelheid
allegro molto zeer snel
allegro assai zeer snel
adagio ma non troppo langzaam maar niet te zeer
meno mosso ma non tanto minder beweeglijk maar niet zeer (iets minder beweeglijk)

<inhoudsoverzicht>De teksten (copyright) zijn afkomstig uit de 2e druk van het boek
Muziek, kort en bondig geschreven door Paul Bronkhorst.
U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang).